مرگ اندیشی خیامی در آثار دو شاعر فارسی و عربی: صلاح عبدالصبور و نادر نادرپور

مرگ اندیشی خیامی در آثار دو شاعر فارسی و عربی: صلاح عبدالصبور و نادر نادرپور/ فرامرز میرزایی، مهدی شریفیان، علی پروانه، پژوهشهای زبان و ادبیات تطبیقی، 1389، شماره 1

«اندیشۀ خیامی» حضور شگفت انگیزی در شعر دنیای امروز دارد؛ همین امر وی را شاعری پرآوازه و جهانی کرده است. دیدگاه ویژه خیام به مرگ و زندگی در شعر شاعران امروزی فارسی زبان و عرب زبان انعکاس درخوری یافته است. شاید نابسامانی و آشفتگی دنیای معاصر و جریانهای فکری و فلسفی حاکم بر ادبیات امروز، از عوامل اساسی این رویکرد به مرگ اندیشی خیامی باشد.

صلاح عبدالصبور- شاعر معاصر دنیای عرب- و نادر نادرپور- شاعر دوران کنونی ادبیات فارسی- از جمله شاعرانی هستند که به پدیدۀ حاکم و ویرانگر هستی یعنی مرگ پرداخته اند و سهم بسزایی از شعر خود را به این موضوع پرابهام و رمزآلود اختصاص داده اند. مقایسۀ شعر این دو نشان می دهد که هر دو شاعر از یک سرچشمه الهام گرفته اند و تحت تاثیر نگاه مرگ گریزانۀ خیامی بوده اند و آن را با معانی کهن تصوف ایرانی و فلسفۀ هستی گرایی امروزی درآمیخته اند.

/ 0 نظر / 55 بازدید