مرگ از نگاه مولوی/ شهباز محسنی

مرگ ازنگاه مولوی/ شهباز محسنی، زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد سنندج سال چهارم زمستان 1391 شماره 13

بر اساس این جستار، مولوی، به عنوان زبان گویای عرفان اسلامی، مرگ را به دو نوع مرگ تقسیم می کند. نخست مرگی که همۀ خلایق در آن با هم برابرند و همه آن را تجربه می کنند که به تعبیر قرآن: کل نفس ذائقه الموت. انسان و حیوان در این نوع مرگ یکسانند و همه مجبور به تسلیم در برابر آن هستند. دوم، مرگی که ویژۀ بعضی از انسانهاست نه همۀ آنان. این مرگ مرگی است اختیاری. مردن از هوا و هوس و پاگذاشتن بر خواهشهای نفسانی و آرزوهایی که آدمی را از اصل خویش دور می کند و همین ممیزه انسان از حیوان است و مرز فارق بین او و دیگر خلایق. با تجربه چنین مرگی است که انسان ممدوح خدا و فرشتگانش می شود.

/ 0 نظر / 23 بازدید