کودک و مرگ نزدیکان/ بهمن بهمنی، روانشناسی رشد و تحول، شماره 230، 1377

کودکان بین 3 تا 5 سال تصور می کنند که فرد متوفی به سفر رفته است.

کودکان 5 تا 8 سال تا حدی به مفهوم سفر بی بازگشت توجه دارند، اما ممکن است به هیچ وجه علائم عزاداری از خود بروز ندهند.

پس از 8 سالگی مفهوم بی بازگشت بودن مرگ در کودک مستقر می شود.

کودکان پس از 12 سالگی مفهوم نسبتاً کاملی از مزگ دارند، ولی ابعاد واکنشهای عاطفی آنها می تواند با بزرگسالان تفاوت داشته باشد. مثلاً کمتر بگریند، راحت تر غذا بخورند و حتی پرفعالیت تر از قبل به نظر برسند.

تقریباً در تمامی مراحل فوق آنچه می تواند مشترک باشد، اضطراب ناشی از ندیدن فرد محبوب است.

/ 0 نظر / 18 بازدید